Ευρωπαικά Δίκτυα στην Αττική

Δίκτυο Τοπικών Κέντρων Europe Direct
Tα 500 Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct δρουν ως τοπική διεπαφή μεταξύ της ΕΕ και τωνπολιτών της. Το προσωπικό τους παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκεςτου κοινού και συμμετέχει σε διάλογο για θέματα που αφορούν την ΕΕ. 
 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης (EΚΤ) βοηθούν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματανα προβάλουν και να αναπτύξουν την εκπαίδευση και την έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρω-ση, να ενθαρρύνουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από ευρωπαϊκά θέματα και να βοηθήσουν τουςπολίτες να μάθουν περισσότερα για τις πολιτικές της Ένωσης. 
 
Enterprise Europe Network
Tο ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελεί μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης γιατις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Παρέχει στη γλώσσαεπιλογής σας δωρεάν πρακτικές συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών πουαφορούν επιχειρηματικά θέματα και την καινοτομία 
 
SOLVEIT
Το SOLVIT προσφέρει λύσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα,όταν οι δημόσιες αρχές δεν εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ. 
 
Euraxess
Το δίκτυο υπηρεσιών EURAXESS είναι μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για ερευνητές που επι-θυμούν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 
 
Eures
Στο EURES συμμετέχουν δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές ενώσεις εργα-ζομένων και οργανώσεις εργοδοτών. Το EURES διευκολύνει τη διασυνοριακή απασχόληση παρέ-χοντας στήριξη σε όσους αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα και βοηθώντας τους εργοδότες να κάνουνπροσλήψεις από το εξωτερικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
 
Eurodesk
Το Eurodesk είναι ένα δίκτυο κέντρων πληροφόρησης για θέματα της ΕΕ που απευθύνεται στουςνέους. 
 
Europass
Tα έγγραφα Europass βοηθούν όσους αναζητούν εργασία να παρουσιάζουν με σαφήνεια τα προ-σόντα και τις δεξιότητές τους, ώστε να γίνονται πιο κατανοητά και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σεολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη
Τα εθνικά σημεία επαφής για τον Ορίζοντα παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη